Forsinkelsesrentekalkulator

Forsinkelsesrentekalkulatoren gir deg oversikt og all nødvendig informasjon om forsinkelsesrenter etter den norske forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100.Forsinkelsesrente og morarente betyr det samme. Morarenter er det eldre begrepet for forsinkelsesrenter, og ble fjernet fra lovteksten fra 1.1.1994.

Forsinkelsesrentesatsen - rentefoten

Rentesatsen på forsinkelsesrenten har vært lik for forbrukerforhold og næringsforhold siden 1.1.1994. Før denne tid var forsinkelsesrentesatsen høyere i næringsforhold enn i forbrukerforhold. Renten reguleres den 1.1. og 1.7. hvert år (hvert halvår). Ny rentesats vedtas av Finansdepartementet i forskrifts form (forsinkelsesrenteforskriften).

Beregning av forsinkelsesrenter kan fort bli en innviklet beregning, siden rentesatsen endres jevnlig. Kravet som til enhver tid skal renteberegnes kan også endres. Kalkulatoren på www.interestia.no håndterer alle disse problemene.

I denne rentetabellen kan du sjekke gjeldende og historiske rentesatser for forsinkelsesrenter.

Fastsettelse/ endring av rentesatsen

Finansdepartementet har vedtatt egne retningslinjer for fastsettelse av rentesatsen for forsinkelsesrente. Det fremgår av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd at forsinkelsesrenten skal være summen av Norges Banks pengepolitiske styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt minst 8 prosentpoeng. Frem til og med 30.6.2013 var dette tillegget på minst 7 prosentpoeng.

Når starter forsinkelsesrenter å løpe?

Forsinkelsesrenter beregnes fra forfallstidspunktet, når forfallsdato er fastsatt på forhånd (forfallsrente)

Hvis forfallsdato ikke er fastsatt på forhånd, starter forsinkelsesrenter først å løpe fra 30 dager etter at kreditor (den som har krav på oppgjør) har sendt påkrav (påkravsrente) til debitor (den som skylder penger).

Forsinkelsesrenteloven

Forsinkelsesrenteloven har vært endret flere ganger, siden den ble vedtatt i 1976. Den siste store endringen skjedde fra 1.7.2002 hvor EUs Betalingsdirektiv (2000/35/EF) ble innført i norsk rett. Dette medførte blant annet at tidspunktet forsinkelsesrenter skulle starte å løpe ble justert fra å være 1 måned etter forfallstidspunktet til 30 dager etter forfall. Loven ble også endret med virkning fra 16.3.2013, hvor tillegget til den pengepolitiske styringsrenten ble økt fra 7 prosentpoeng til 8 prosentpoeng, og endringen gjaldt første gang rentesatsen ble fastsatt med virkning fra 1.7.2013.

Loven er ufravikelig, det vil si at den ikke kan fravikes til skade for forbrukere, se forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav (c). Deler av loven kan fravikes i næringsforhold.

Renter av forsikringskrav

Du har krav på forsinkelsesrenter på forsikringskrav og erstatningskrav. For forsikringskrav starter rentene å løpe fra 2 måneder etter at saken er meldt til forsikringsselskapet, se forsikringsavtaleloven § 8-4.

Renters rente på forsinkelsesrenter

Det beregnes ikke rentes rente av forsinkelsesrenter. Dette fremgår ikke direkte av lovens ordlyd, men fremgår klart av lovforarbeidene og er også avgjort av Norges Høyesterett i flere dommer.

Antall dager i renteberegningen

Renteberegningen skal basere seg på et fullt kalenderår, dvs 365 (366) dagers beregning. Det fremgår av Justisdepartementets Lovavdelings uttalelse 29.6.2006.

Forsinkelsesrenteloven er ufravikelig

Forsinkelsesrenteloven kan ikke fravikes til skade for forbrukere.

Forsinkelsesrenter og merverdiavgift

Forsinkelsesrenter skal beregnes av fakturabeløpet/ kravet inklusive merverdiavgift.

Det skal ikke regnes moms/merverdiavgift på forsinkelsesrenter, slik det fremgår av merverdiavgiftsloven § 4-1 (2) bokstav c).

Beregningsverktøy for forsinkelsesrenter

Rentekalkulatoren på www.interestia.no beregner nøyaktige forsinkelsesrenter (morarenter) etter forsinkelsesrenteloven, og gir grundig dokumentasjon for beregningene. Du får nøyaktig oversikt over antall rentedager som er beregnet. Kalkulatoren kan også benyttes til å beregne antall rentedager mellom to datoer.

Forsinkelsesrentekalkulatoren håndterer også delvise nedbetalinger av fakturakrav/gjeld eller flere poster som skal renteberegnes for ulike perioder. Hvis renteberegningen starter på en dato som er en helligdag, foreslår kalkulatoren automatisk å utskyte startdatoen til nærmeste påfølgende virkedag.

Du kan velge egen utskriftsside for utskrift av dokumentasjon for beregningene.

På disse sidene er en oversikt hvor du kan få svar på de aller fleste spørsmål du måtte ha om forsinkelsesrenter.